Welcome to

Busan Multicultural Family Support Center

Giới thiệu trung tâm

 • 01

  Tăng cường hỗ trợ giáo dục phù hợp cho học sinh đa văn hóa

  • Đưa học sinh đa văn hóa vào giáo dục công và hỗ trợ thích nghi,,

  • Hỗ trợ nâng cao học lực cơ bản của học sinh đa văn hóa,

  • Hỗ trợ phát triển tài năng của học sinh đa văn hóa.

 • 02

  Cải thiện kiến thức hiểu biết về đa văn hóa cho cộng đồng giáo dục

  • Đẩy mạnh chương trình giáo dục hiểu biết về đa văn hóa,

  • Nâng cao khả năng tổ chức trường học đa văn hóa nhằm chuẩn bị cho một xã hội đa văn hóa,

  • Nâng cao khả năng giáo dục đa văn hóa cho giáo viên·phụ huynh học sinh.

 • 03

  Củng cố nền tảng hỗ trợ giáo dục cho học sinh đa văn hóa

  • Chuẩn bị chế độ hỗ trợ tổng hợp cho giáo dục đa văn hóa,

  • Tăng cường liên kết với các cơ quan hữu quan và xây dựng hệ thống hợp tác với nhau.