很高兴认识你

釜山是一个多元文化的支持。

Giới thiệu trung tâm

Xin chào.

Đây là trung tâm hỗ trợ giáo dục đa văn hóa Busan.

Trung tâm hỗ trợ giáo dục đa văn hóa Busan đang nỗ lực xây dựng môi trường giáo

dục hạnh phúc thông qua các chương trình hỗ trợ tổng hợp, chuẩn bị cho một xã hội đa văn hóa.

 • Mục đích

  xây dựng văn hóa học đường lành mạnh, tôn trọng sự đa dạng,khác biệt.

 • Phương hướng hành động

  đưa học sinh đa văn hóa vào nền giáo dục công lập và nâng cả khả năng thích nghi, phát triển khả năng cảm thụ đa văn hóa và năng lực toàn cầu.

 • Nhiệm vụ đặt ra

  Đẩy mạnh hỗ trợ giáo dục theo hướng phù hợp cho học sinh đa văn hóa.

  Cải thiện kiến thức về đa văn hóa cho cộng đồng giáo dục.

  Củng cố nền tảng hỗ trợ giáo dục cho học sinh đa văn hóa.